Có nhiều bạn muốn thay đổi url của nút “Thêm vào giỏ hàng” hay “Add to cart” Nhưng chưa biết cách. Nay THCmedia xin hướng dẫn cho các bạn cách để thay đổi đường dẫn thông qua filter hook của Woocommerce

 

Code:

function change_view_cart_link( $params, $handle ) {

  switch ($handle) {

    case 'wc-add-to-cart':
      $params['cart_url'] = "https://domain.vn/thanh-toan";
      break;
  }
  return $params;
}
add_filter( 'woocommerce_get_script_data', 'change_view_cart_link',10,2 );