Tải file đầy đủ tại link:

File download:

—————————-

HỢP ĐỒNG

Thiết kế Website

Số Hợp đồng:

  • Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 24/11/2015;
  • Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 14/6/2015;
  • Căn cứ Luật công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 29/ 6/2006;
  • Căn cứ Luật viễn thông số 41/2009/QH12 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa 12 thông qua ngày 23/11/2009;
  • Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
  • Căn cứ nhu cầu sử dụng và khả năng của mỗi bên,

Hôm nay,  ngày …  tháng ….  năm 2017, chúng tôi gồm:

BÊN A:          ……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Đại diện: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Email: ………………………………………………………………………………………………………………………….

BÊN B: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THC MEDIA

Địa chỉ:
Điện thoại:
Đại diện
Email:  
Mã số thuế:
Tài khoản:
Mở tại:
NV phụ trách HĐ: ………………………………………………….. MSNV:…………..

Sau khi bàn bạc và trao đổi, hai bên thống nhất ký hợp đồng này với các điều khoản như sau:

 

Điều 1: Nội dung hợp đồng: Bên A và Bên B cùng thống nhất các Module dưới đây

1.1. Chi tiết các module:

1.2. Thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện hợp đồng là 4-8 tuần (không tính thời gian Bên A duyệt demo và duyệt website) kể từ ngày Bên A hoàn thành nghĩa vụ thanh toán Đợt 1 quy định tại Điều 3 của hợp đồng này.

Điều 2: Giá trị Hợp đồng  ( Đây là sản phẩm không phải chịu thuế VAT )

Tổng chi phí thiết kế website là: ………………………… VNĐ;

(Bằng chữ…….

Tải file đầy đủ tại link:

File download: Hợp đồng thiết kế website.docx